Kiến thức

Một số hàm tách kí tự trong Excel

 • Phần 1

Bạn có thể dùng một số hàm để tách chuỗi kí tự trong chuỗi excel một cách dễ dàng.

1. Lấy nhóm kí tự đầu tiên trong chuỗi ký tự:

Để lấy n kí tự đầu tiên trong chuỗi ký tự bạn dùng hàm Left

Công thức: LEFT(text, [num_chars])

 • Text là chuỗi ký tự cần tách hoặc vị trí chuỗi kí tự cần tách
 • [num_chars] là số ký tự bạn muốn lấy (điền số)

Ví dụ: Muốn lấy 3 kí tự đầu tiên trong chuỗi “Password and Access Code” trong excel, bạn dùng hàm

=left(“Password and Access Code”,3)

hoặc =left(A1,3) để tách kí tự như trong ảnh:

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-1

Ví dụ về hàm LEFT – tách nhóm kí tự bên trái chuỗi kí tự

***Tách nhóm kí tự trước kí tự đặc biệt đầu tiên trong chuỗi

Cách 1: Khi bạn muốn lấy một nhóm kí tự trước kí tự đặc biệt đầu tiên bạn có thể dùng kết hợp hàm Left và hàm Find:

Công thức: =LEFT(Text,FIND([ki-tu-dac-biet],Text)-1)

Ví dụ: Tách lấy nhóm kí tự trước dấu cách đầu tiên trong chuỗi kí tự “Password and Access Code” bạn dùng hàm:

=left(“Password and Access Code”,find(” “,”Password and Access Code”)-1)

hoặc =left(A1,find(” “,A1)-1) để tách kí tự như trong ảnh:

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-2

Kết hợp hàm left và hàm find để lấy nhóm kí tự đầu tiên trước dấu cách ” ” trong chuỗi

*** Thêm về hàm Find:

Hàm Find định vị một chuỗi văn bản nằm trong chuỗi văn bản gốc và trả về số thứ tự của vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản đó tính từ ký tự thứ nhất của chuỗi văn bản gốc

Công thức: FIND(find_text, within_text, [start_num])

 • Find_text là kí tự muốn tìm
 • Within_text  là chuỗi kí tự gốc
 • Start_num là vị trí ký tự bắt đầu tìm. Ký tự thứ nhất của within_text là ký tự số 1. Nếu bỏ qua start_num, thì nó được mặc định là 1.

Cách 2: Khi bạn muốn lấy một nhóm kí tự trước kí tự đặc biệt đầu tiên bạn có thể dùng kết hợp hàm Mid và hàm Find:

Công thức: =MID(Text,1,FIND([ki-tu-dac-biet],Text)-1)

Ví dụ: Tách lấy nhóm kí tự trước dấu cách đầu tiên trong chuỗi kí tự “Password and Access Code” bạn dùng hàm:

=MID(“Password and Access Code”,1,FIND(” “,”Password and Access Code”,1)-1)

hoặc =MID(A1,1,FIND(” “,A1,1)-1) như trong ảnh:

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-3

Kết hợp hàm Mid và hàm Find để lấy nhóm ký tự trước kí tự đặc biệt đầu tiên trong chuỗi kí tự

2. Lấy nhóm kí tự cuối cùng trong chuỗi ký tự:

Để lấy n kí tự đầu tiên trong chuỗi ký tự bạn dùng hàm Right

Công thức: RIGHT(text, [num_chars])

 • Text là chuỗi ký tự cần tách hoặc vị trí chuỗi kí tự cần tách
 • [num_chars] là số ký tự bạn muốn lấy (điền số)

Ví dụ: Muốn lấy 4 kí tự cuối cùng trong chuỗi “Password and Access Code” trong excel, bạn dùng hàm

=right(“Password and Access Code”,4)

hoặc =right(A1,4) để tách kí tự như trong ảnh:

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-4

Ví dụ về hàm right – tách nhóm kí tự cuối cùng trong chuỗi kí tự

***Tách nhóm kí tự sau kí tự đặc biệt đầu tiên trong chuỗi

Khi bạn muốn lấy một nhóm kí tự sau kí tự đặc biệt đầu tiên bạn có thể dùng kết hợp hàm Right, hàm Len và hàm Find:

Công thức: =RIGHT(Text,LEN(Text)-FIND([ki-tu-dac-biet],Text))

Ví dụ: Tách lấy nhóm kí tự sau dấu cách đầu tiên trong chuỗi kí tự “Password and Access Code” bạn dùng hàm:

=RIGHT(“Password and Access Code”,LEN(“Password and Access Code”)-find(” “,”Password and Access Code”))

hoặc =RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(” “,A1)) để tách kí tự như trong ảnh:

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-5

Kết hợp hàm Right, hàm Len và hàm Find để lấy nhóm kí tự sau kí tự đặc biệt đầu tiên

*** Thêm về hàm Len:

Hàm Lend dùng để đếm độ dài chuỗi kí tự

Công thức: LEN(text)

Text là chuỗi kí tự cần đếm, trong đó dấu cách (khoảng trống) vẫn được đếm là 1 kí tự

 • Phần 2

Ở phần 1 mình đã hướng dẫn cách tách phần đầu và phần cuối một chuỗi, trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách tách phần giữa chuỗi ký tự.

Hàm thường dùng nhất để tách phần giữa chuỗi kí tự là hàm Mid.

Cú Pháp:MID(text,start_num,num_chars)
– Trong Đó:

+ Text: Chuỗi ký tự gốc
+ start_num: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự
+ num_chars: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự

– Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí nhất định.

Ví dụ: Cắt ra 4 ký tự từ chuỗi “Microsoft Office” bắt đầu từ vị trí thứ 6.

Công thức cắt chuỗi sẽ là: MID(“Microsoft Office”,6,4) = soft

hoặc =MID(A1,6,4) như trong hình:

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-6

Dùng hàm Mid để tách chuỗi kí tự

Chú ý:

 • Nếu số bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm MID trả về văn bản trống
 • Nếu số bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng số bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm MID trả về các ký tự đến cuối của văn bản
 • Nếu số bắt đầu nhỏ hơn 1, thì hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE!

*** Cách lấy nhóm kí tự giữa 2 kí tự đặc biệt trong chuỗi kí tự:

Để lấy nhóm kí tự đặc biệt giữa 2 dấu cách trong chuỗi, ta có thể kết hợp hàm Left, Right, Len, Find

Công thức:

=LEFT(RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(” “,A1)),FIND(” “,RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(” “,A1)))-1)

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-7

Kết hợp hàm để lấy nhóm kí tự giữa 2 kí tự đặc biệt trong chuỗi

Bạn có thể thay A1 bằng vị trí chuỗi, và dấu cách ” ” bằng các kí tự đặc biệt khác, chẳng hạn “*”, “(“, “)”….. tùy trường hợp.

*** Cách tách nhóm kí tự trong dấu ngoặc kép trong excel:

Công thức:

=MID(A1,SEARCH(“”””,A1)+1,SEARCH(“”””,A1,SEARCH(“”””,A1)+1)-SEARCH(“”””,A1)-1)

mot-so-ham-tach-ki-tu-trong-excel-8

Kết hợp hàm để lấy nhóm kí tự giữa dấu ngoặc kép trong chuỗi

*** Hàm Search:

Công thức: SEARCH(find_text,within_text,[start_num])

Trong đó:

– find_text: là ký tự, văn bản mà các bạn muốn hàm SEARCH() tìm.

– within_text: văn bản, chuỗi ký tự để các bạn tìm kiếm find_text.

– start_num: vị trí bắt đầu tìm trong within_text.

Các chú ý với hàm Search:

– Hàm SEARCH() tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

– Start_num được bỏ qua sẽ có giá trị mặc định là 1.

– Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text, hàm trả về giá trị lỗi.

– Nếu không tìm thấy giá trị find_text hàm sẽ trả về giá trị lỗi.

– Các bạn có thể dùng các ký tự đại diện: dấu hỏi chấm (?) và dấu sao (*) trong đối số find_text.

– Sử dụng start_num để bỏ qua số ký tự đã xác định. Hàm luôn trả về số ký tự tính từ ký tự đầu tiên của within_text, nếu start_num lớn hơn 1 hàm sẽ đếm cả số ký tự các bạn bỏ qua.

Show More

Related Articles

Back to top button